دو بیگانه اشراف زاده به همراه محافظ شخصی خود از سیاره شان با سفینه فرار می کنند و در کره زمین گیرند. آن ها تلاش می کنند تا به سرعت سفینه خود را تعمیر کنند تا به سیاره خودشان برگردند اما در زمین ، آن ها را یک دیکتور پلید میشوند که مانع بازگشت آن به خانه خود می شود و در این مسیر اتفاق می افتد برای این دو اشراف زاده بیگانه. می افتد و...