چند ماسک در تصویر میبینی؟

جواب این سوال جایزه داره هااا😜😜😜😜