اگه  گفتی تصاویر زیر چ فرقی باهم دارن؟

دقت کن تقلب هم نکن😁