یه همکلاسی داشتم فامیلیش حکمتی بود ، 
یبار رفته بود دستشویی ، 
معلم گفت چرا در بستس؟!
گفتم حتما حکمتی توشه
 اخراجم کردن😂