نمیدونم چطوری.........

ولی...................

فقط یک........

فقط یک آهنگ کافی بود..............

شاید باورتون نشه..............

ولی.................

بلینک شدم................