همسایمون رفته آلمان دیشب زنگ زد گفت گربه‌م چطوره ؟ گفتم والا مُرد
گفت داداش خبر بد رو اینجوری نمیدن که
 مثلا بگو داشت تو تراس بازی میکرد
فرداش هم میگفتی افتاده مُرده
گفتم ببخشید چشم
گفت خواهش میکنم حالا بابام چطوره ؟
گفتم داره تو بالکن بازی میکنه😁😁