وقتی به مامانم دروغ میگم که میخوام برم اشغال ها  رو بریزم بیرون در صورتتی که میخوام بررم پیش دوستام:

مامانم:اره ارواح عمت!

وقتی در یخچال باز میمونه:

مامانم:در یخچال رو ببند  عمت میاد مسخرمون میکنه ها!

 

 

 

 

بابام: چرا همه چی رو میندازید سر خواهر بدبخت من اخهههه!