دیشب نصفه شبی یهو دلم سوشی خواست 

.

.

.

فقط مشکل این بود نمیدونم چی هست😂