بچه ها بگید چی بذارم 

البته که به زور میتونم پست بذارم هیچی بلد نیستم هعیییییییییی

خوب بگید چی بذارم هیچ فکری به ذهنم نمیرسهههههه