خب سلام بچه ها ببخشید من خیلی گفتینو نمیام و نتونستم به درخواست های نویسندگیتون پاسخ بدم چندین تا درخواست نویسندگی داشتیم ولی امروز ۲۴ ساعته تو گفتینو پاسخگو هستم کاری دارین یا درخواست نویسندگی دارین امروز بیاین گفتینو