دیروز اینترنت قعط شد 

رفتم تو پذیرایی با خانوادم

.

.

.

.

آشنا شدم 

به نظر آدمای خوبی میومدن😂😂😂😂😂