شوهر : قوطی چایی کجاست؟

 


زن : شما مردا توی عمرتون نمی تونین چیزی رو به تنهایی پیدا کنید 

 

 

 

 

 


چایی تو کابینت ادویه هاست،
تو قوطی كاكائو که روش نوشته نمک  😐😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌