ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ اقتصاد :

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ X ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ؟

ﻧﺎﺯﯼ : 23.5

ﮔﻠﯽ : 23.5 

ﻣﻬﻨﺎﺯ : 23.54

 

ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪ از ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ اقتصاد :

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ X ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ؟

ﻏﻼﻡ :574

ﯾﻮﺳﻒ : 0.29

محمود :138-

حسن : كدوم X حاجي؟؟؟ مگه ضربدر نبود؟؟

 

عاشق این حسن ام😳😂

 

10 سال بعد

 

نازی=خانه دار

گلی =خانه دار

مهناز=خانه دار 

 

غلام =جراح دیسک وستون فقرات

یوسف =خلبان

محمود=مهندس نانو

 

 

 

حسن = رئیس جمهور 😂