این کتاب خیلی باحاله 🤗

من خوندمش یعنی اصلا غرقش میشی🙄

اگه خوندین که ایول🤩

اگر نه کامنت بگذارید که چقدر مشتاق خوندنش  شدید🤔

کی دوست داره صفحه ی اول این کتاب رو پست کنم که بیشتر باهاش آشنا شید؟😋